Geen best verkochte artikelen gevonden voor deze categorie

We hebben geen informatie gevonden voor de best verkochte artikelen voor deze link.
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789001541262
4.3 op 5 sterren
Boek cover Juridische adviesvaardigheden van Poutre (Paperback)
Juridische adviesvaardigheden 1e druk is een boek van B. La Poutre uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001541262 Adviseren vormt een van de kernactiviteiten van juristen. Cliënten - of het nu gaat om individuen, groepen of organisaties - mogen van de jurist die zij raadplegen een degelijk advies verwachten. De jurist die de kunst van het adviseren beheerst is niet alleen thuis in het recht, maar is ook een meester in het contact met cliënten. Kennis van de uitgangspunten van communicatie is daarbij onontbeerlijk. De juridisch adviseur is daarnaast bekend met de eigen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013113440
2.5 op 5 sterren
Boek cover Beginselen van de democratische rechtsstaat van M.C. Burkens (Paperback)
inleiding tot de grondslagen v.h. Nederlandse staats- en bestuursrecht
Dit boek verschaft inzicht in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en zet uiteen hoe die beginselen in het staats- en bestuursrecht zijn uitgewerkt. Naast een systematische analyse van die beginselen en hun toepassing in de rechtspraktijk wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Daarbij komt ook de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde uitdrukkelijk aan bod. Vergeleken met de zevende druk uit 2012 is het boek op onderdelen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789013150735
5 op 5 sterren
Boek cover Hoofdzaken van het bestuursrecht van F.C.M.A. Michiels (Paperback)
Geen andere uitgave op de markt behandelt op zo#n toegankelijke en beknopte wijze de hoofdzaken van het bestuursrecht. In duidelijke taal zijn de leerstukken uitgelegd, zodat u zich snel vertrouwd voelt in het bestuursrecht. Tegelijkertijd is de uitgave voldoende gedetailleerd om bruikbaar te zijn in de rechtspraktijk. Het bestuursrecht heeft betrekking op vele aspecten van het maatschappelijk leven - van besluitvorming over een groot infrastructureel project tot subsidie aan een zangkoor of de sluiting van een drugspand. Alle belangrijke onderwerpen komen in deze titel aan bod: de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789086920747
Boek cover Hoofdstukken intellectuele eigendom van Dirk Visser (Paperback)
Intellectuele eigendom (afgekort: 'IE') is de verzamelnaam van een aantal bijzondere vermogensrechten, waaronder het handelsnaamrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Aan elk van deze rechten is in dit boek een kort hoofdstuk gewijd. Intellectuele eigendom heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten. Dat is het verschil met gewone eigendom. Gewone eigendom is immers het meest omvattende recht dat een persoon op een stoffelijk object kan hebben. Bij intellectuele eigendom verwijst het element 'intellectueel' naar het onstoffelijke karakter van het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789001895914
Boek cover Argumenteren voor juristen van A.J. van Dijk (Paperback)
Argumenteren voor juristen leert tactisch, strategisch en communicatief juridisch argumenteren. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1, Argumenteren, beslaat de algemene argumentatiekennis. In deel 2, Casussen oplossen, wordt specifiek ingegaan op juridische argumentatiekennis en -vaardigheden. De student leert rechtsregels te analyseren en wetsgeschiedenissen te gebruiken. In deel 3, Handelen, staat de kennis over de tactische, strategische en communicatieve kanten van juridisch argumenteren centraal. In de nieuwe editie zijn de meeste openingscasussen vernieuwd. De theorie is nauwkeuriger...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789462909267
Boek cover Boom Basics  -   Bestuursrecht van E.M.J. Hardy (Paperback)
Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Sinds 1994 zijn belangrijke delen van het algemeen bestuursrecht gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onderdelen van het algemeen bestuursrecht zijn de juridische verschijnselen, begrippen en rechtsnormen die voorheen in talrijke bijzondere wetten waren neergelegd. Het gaat met name om definities, beginselen en voorschriften voor de totstandkoming van besluiten en de rechtsbescherming tegen genomen besluiten. Boom Basics Bestuursrecht behandelt...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789012406567
3.5 op 5 sterren
Boek cover Mediation reeks  -   Juridische aspecten van mediation van Eva Schutte (Paperback)
5e herziene druk
Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in de praktijk rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht. Deze 5e herziene druk wijkt op een aantal onderdelen af van de vorige druk en is medio april 2021 afgesloten. Centraal in Juridische aspecten van mediation staan de mediationovereenkomst, de vertrouwelijkheid en het vastleggen van de afspraken....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789462900554
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -   Bestuursrecht 1 van  (Paperback)
Dit boek behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten in de rechtsbetrekking tussen burger en openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462126732
Boek cover Boom Masterreeks  -   Handboek toezicht, handhaving en invordering van t. Sanders (Hardcover)
Dit boek is een compleet overzicht van alle aspecten van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het boek stelt de lezer in staat om wetenschappelijke inzichten direct in de praktijk toe te passen. Dit handboek is een compleet en helder overzicht van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het is een toegankelijk geschreven wetenschappelijk handboek, gericht op zowel de praktijkbeoefenaar als de student. Het bevat niet alleen wetenschappelijke inzichten, maar ook praktische tips voor toezichthouders, handhavingsjuristen, rechters, advocaten en andere rechtsbijstandverleners. Praktijk en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Hardcover | 9789013165401
4.5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van T. Barkhuysen (Hardcover)
Deze titel geeft een bondige, maar volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt hierbij gebruikt als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue. Deze publicatie is vooral geschreven voor diegene die een eerste degelijke kennismaking wil met het bestuursrecht, met name in de bachelorfase Nederlands recht. De opzet maakt het ook geschikt voor juridische studenten die een andere richting volgen en kunnen...
›› meer info en gelijkaardige boeken